Evaluating Functions of Reservoirs' Storage Capacities and Locations on Daily Peak Attenuation for Ganjiang River Basin Using Xinanjiang Model
DU Jinkang, ZHENG Dapeng, XU Youpeng, HU Shunfu, XU Chongyu
Evaluating Functions of Reservoirs' Storage Capacities and Locations on Daily Peak Attenuation for Ganjiang River Basin Using Xinanjiang Model
DU Jinkang, ZHENG Dapeng, XU Youpeng, HU Shunfu, XU Chongyu
中国地理科学 . 2016, (6): 789 -802 .  DOI: 10.1007/s11769-016-0838-6