Review of Shadow Detection and De-shadowing Methods in Remote Sensing
AmirReza Shahtahmassebi, Yang Ning, WANG Ke, Nathan Moore, SHEN Zhangquan
Review of Shadow Detection and De-shadowing Methods in Remote Sensing
AmirReza Shahtahmassebi, Yang Ning, WANG Ke, Nathan Moore, SHEN Zhangquan
中国地理科学 . 2013, (4): 403 -420 .  DOI: 10.1007/s11769-013-0613-x