Roles and Functions of Tourism Destinations in Tourism Region of South Anhui: A Tourist Flow Network Perspective
LIU Fajian, ZHANG Jinhe, ZHANG Jie, CHEN Dongdong, LIU Zehua, LU Song
Roles and Functions of Tourism Destinations in Tourism Region of South Anhui: A Tourist Flow Network Perspective
LIU Fajian, ZHANG Jinhe, ZHANG Jie, CHEN Dongdong, LIU Zehua, LU Song
中国地理科学 . 2012, (6): 755 -764 .