High-resolution Surface Relative Humidity Computation Using MODIS Image in Peninsular Malaysia
PENG Guangxiong, LI Jing, CHEN Yunhao, Abdul Patah NORIZAN, Liphong TAY
High-resolution Surface Relative Humidity Computation Using MODIS Image in Peninsular Malaysia
PENG Guangxiong, LI Jing, CHEN Yunhao, Abdul Patah NORIZAN, Liphong TAY
中国地理科学 . 2006, (3): 260 -264 .