Crop Classification Using MODIS NDVI Data Denoised by Wavelet: A Case Study in Hebei Plain, China
ZHANG Shengwei, LEI Yuping, WANG Liping, et al.
Crop Classification Using MODIS NDVI Data Denoised by Wavelet: A Case Study in Hebei Plain, China
ZHANG Shengwei, LEI Yuping, WANG Liping, et al.
中国地理科学 . 2011, (3): 322 -333 .