Urban Expansion of China from the 1970s to 2020 Based on Remote Sensing Technology
LIU Fang, ZHANG Zengxiang, ZHAO Xiaoli, LIU Bin, WANG Xiao, YI Ling, ZUO Lijun, XU Jinyong, HU Shunguang, SUN Feifei, WANG Yafei
Urban Expansion of China from the 1970s to 2020 Based on Remote Sensing Technology
LIU Fang, ZHANG Zengxiang, ZHAO Xiaoli, LIU Bin, WANG Xiao, YI Ling, ZUO Lijun, XU Jinyong, HU Shunguang, SUN Feifei, WANG Yafei
中国地理科学 . 2021, (5): 765 -781 .  DOI: 10.1007/s11769-021-1225-5