Effect and Risk Assessment of Animal Manure Pollution on Huaihe River Basin, China
WANG Youbao, PAN Fanghui, CHANG Jiayue, WU Rongkang, TIBAMBA Matthew, LU Xuecheng, ZHANG Xinxi
Effect and Risk Assessment of Animal Manure Pollution on Huaihe River Basin, China
WANG Youbao, PAN Fanghui, CHANG Jiayue, WU Rongkang, TIBAMBA Matthew, LU Xuecheng, ZHANG Xinxi
中国地理科学 . 2021, (4): 751 -764 .  DOI: 10.1007/s11769-021-1222-8