Vegetation Index Reconstruction and Linkage with Drought for the Source Region of the Yangtze River Based on Tree-ring Data
LI Jinjian, WANG Shu, QIN Ningsheng, LIU Xisheng, JIN Liya
Vegetation Index Reconstruction and Linkage with Drought for the Source Region of the Yangtze River Based on Tree-ring Data
LI Jinjian, WANG Shu, QIN Ningsheng, LIU Xisheng, JIN Liya
中国地理科学 . 2021, (4): 684 -695 .  DOI: 10.1007/s11769-021-1217-5