Identifying the Static and Dynamic Relationships Between Rural Popu-lation and Settlements in Jiangsu Province, China
ZHU Zhiqing, KONG Xuesong, LI Yajing
Identifying the Static and Dynamic Relationships Between Rural Popu-lation and Settlements in Jiangsu Province, China
ZHU Zhiqing, KONG Xuesong, LI Yajing
中国地理科学 . 2020, (5): 810 -823 .  DOI: 10.1007/s11769-020-1150-z