Impact of Urban 3D Morphology on Particulate Matter 2.5 (PM2.5) Concentrations: Case Study of Beijing, China
LUAN Qingzu, JIANG Wei, LIU Shuo, GUO Hongxiang
Impact of Urban 3D Morphology on Particulate Matter 2.5 (PM2.5) Concentrations: Case Study of Beijing, China
LUAN Qingzu, JIANG Wei, LIU Shuo, GUO Hongxiang
中国地理科学 . 2020, (2): 294 -308 .  DOI: 10.1007/s11769-020-1112-5