Spatial Prediction of Soil Salinity in a Semiarid Oasis: Environmental Sensitive Variable Selection and Model Comparison
LI Zhen, LI Yong, XING An, ZHUO Zhiqing, ZHANG Shiwen, ZHANG Yuanpei, HUANG Yuanfang
Spatial Prediction of Soil Salinity in a Semiarid Oasis: Environmental Sensitive Variable Selection and Model Comparison
LI Zhen, LI Yong, XING An, ZHUO Zhiqing, ZHANG Shiwen, ZHANG Yuanpei, HUANG Yuanfang
中国地理科学 . 2019, (5): 784 -797 .  DOI: 10.1007/s11769-019-1071-x